Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΚΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΙΚΕ δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Αυτή η δήλωση προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών της τοποθεσίας www.themeetingpoint.gr (η “Τοποθεσία”). Αποκτώντας πρόσβαση στην Τοποθεσία, αποδέχεστε τη συλλογή πληροφοριών και τη χρήση πρακτικών που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου. Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερωθεί ο αντισυμβαλλόμενος/υποψήφιος αντισυμβαλλόμενος (υποκείμενο δεδομένων) για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του που διενεργούνται από την ως άνω Εταιρία στο πλαίσιο της επικοινωνίας ή/ και προσφοράς για σύναψη σύμβασης κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εξυπηρέτηση των σκοπών και λοιπών όρων της επεξεργασίας ως καθορίζονται κατωτέρω και ειδικότερα:

1. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται. Σε περίπτωση που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων συνίστανται στους εξής:

α. στην ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρίας

β. στη συμμετοχή σε διαγωνισμό, την παραγγελία ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συμμετοχή σε τοποθεσία ή υπηρεσία περιορισμένης πρόσβασης, τη δήλωση συμμετοχής σε συμβάν ή εκπαιδευτική εκδήλωση ή κατά την αγορά, τη λήψη ή/και τη δήλωση υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρίας

γ. στην προώθηση νέων προϊόντων σε υπάρχοντες πελάτες

2. Πηγή πληροφόρησης Προσωπικών Δεδομένων

α. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στη φόρμα επικοινωνίας και  οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το ίδιο το υποκείμενο δεδομένων έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στην Εταιρία στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της

3. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης: π.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΦΜ- Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, εταιρεία και θέση εργασίας, διεύθυνση και email επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

β. Δεδομένα Επικοινωνίας: π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ ΙΡ Διεύθυνση, δεδομένα κίνησης, χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, ημερομηνία πρόσβασης και άλλα στατιστικά

4. Αποδέκτες  Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν:

α. σε εργαζόμενους, προμηθευτές ή άλλους συνεργαζόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης,

β. σε εταιρίες του ίδιου ομίλου

5. Χρόνος επεξεργασίας  Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα δεδομένα για 5 έτη με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωση για λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες , εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

6. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Το υποκείμενο δεδομένων ενημερώνεται για τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματά του, όπως αυτά  ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) Συγκεκριμένα:

  • Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία από την Εταιρία δυνάμει της σύμβασης.
  • Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που αφορούν το λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένο ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων αυτού.
  • Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.
  • Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρία. Για οποιοδήποτε θέμα το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο  Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@interlifeproperties.gr με θέμα «ΠΡΟΣ DPO» σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτήν την Τοποθεσία για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας εγγραφής και για να προσαρμόσουμε την Τοποθεσία. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από διακομιστή ιστοσελίδων. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookies εκχωρούνται κατά μοναδικό τρόπο σε σας, και μόνο ένας διακομιστής Web μπορεί να τα διαβάσει στον τομέα που εξέδωσε το cookie σε σας.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να σας παρέχουν τη δυνατότητα να εξοικονομείτε χρόνο. Για παράδειγμα, εάν προσαρμόσετε μια ιστοσελίδα ή περιηγηθείτε μέσα σε μια τοποθεσία, το cookie βοηθά την τοποθεσία να ανακαλέσει τα συγκεκριμένα στοιχεία σας στις επόμενες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία παράδοσης σχετικού περιεχομένου, διευκολύνει την περιήγηση στην τοποθεσία κ.ο.κ. Όταν επιστρέψετε στην τοποθεσία Web, οι πληροφορίες που δώσατε παλαιότερα μπορούν να ανακληθούν, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τις δυνατότητες της τοποθεσίας που προσαρμόσατε.

Τα προειδοποιητικά σήματα στο Web, γνωστά επίσης ως τεχνολογία clear gif ή ετικέτες ενεργειών, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, για να βοηθήσουν στην παράδοση του cookie στην τοποθεσία μας. Η τεχνολογία αυτή είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση της τοποθεσίας thepeetingpoint.gr στο Web, όπως πόσοι επισκέπτες έκαναν κλικ σε βασικά στοιχεία (όπως συνδέσεις ή γραφικά) σε μια ιστοσελίδα, ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο στο Web ή ένα ενημερωτικό φυλλάδιο της themeetingpoint.gr. Ενδέχεται να θέσουμε σε κοινή χρήση συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία με εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας, αλλά δεν επιτρέπουμε σε άλλες εταιρείες να τοποθετούν τεχνολογίες clear gif ή cookies στις τοποθεσίες μας, εκτός εάν υπάρχει προσωρινή αξία πελάτη που έχει προτεραιότητα (όπως στην περίπτωση που συγχωνεύεται στη themeetingpoint.gr μια τοποθεσία που βασίζεται σε cookies ή τεχνολογίες clear gif άλλων κατασκευαστών).

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, για να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε να απορρίπτετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να έχετε πλήρη εμπειρία των αλληλεπιδραστικών δυνατοτήτων αυτής της τοποθεσίας ή άλλων τοποθεσιών Web που επισκέπτεστε.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία δεσμεύεται για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας, ώστε να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίησή τους.

Αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση προστασίας απορρήτου

Κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε κατά καιρούς τη δήλωση προστασίας απορρήτου για να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας συνιστά από μέρους σας αποδοχή αυτής της δήλωσης προστασίας απορρήτου και τυχόν ενημερώσεων αυτής της δήλωσης.